Above the clouds, above the crowds!

English below - Na een paar turbulente en onzekere maanden, ontwaakt Europa langzaam aan uit haar -al dan niet "intelligente"- lock-down. Het skiseizoen werd half maart (ongeveer halverwege ons hoogseizoen!) abrupt afgebroken, maar na de eerste schokgolf werden al snel weer plannen gesmeed voor volgende winter. Zoals we altijd zeggen: de bergen blijven wel staan! Op een enkeling na, heeft iedereen de reeds geboekte reizen opgeschoven naar volgend jaar en we zijn zeer dankbaar voor zo veel begrip en steun van onze fantastische klanten. Zoals we hier zeggen: un tout grand MERCI !!

Hygiène maatregelen in berghutten, liften en het Bekker Chalet

Sinds 11 mei mogen we als Zwitsers berggidsenbureau en touroperator weer reizen uitvoeren en gidsen. Vooralsnog is de Zwitserse grens nog gesloten en kunnen toeristen het land nog niet in, maar de intentie van de Zwitserse regering is om de grenzen met de buurlanden en andere Schengenlanden vanaf medio juni weer open te stellen. Het virus is hier in Zwitserland al een paar weken volledig onder controle (in de bergdorpen hier is overigens amper Corona geweest) en ook de Franse grensregio (wij zitten op 3 km van de grens) rond Chamonix en de rest van de Franse Alpen is door de Fransen geklasseerd als zijnde "groene zone". Ongeveer de helft van de Zwitserse berghutten is, net als de meeste restaurants, onder voorwaarden weer open sinds 11 mei en er zijn amper nieuwe besmettingen. De komende zomer blijven alle hygiène maatregelen van kracht en in onze opzet kunnen we hier goed aan voldoen. Daarnaast besteden we, net als altijd, veel aandacht aan lekker, gezond en vers eten hier in ons chalet. Ilse kookt met name in de zomer veelal met verse, biologische groenten en kruiden uit eigen tuin.

Wil je deze zomer dus de drukte mijden én lekker gezond en actief bezig zijn, dan is bergsport en mountainbiken dé oplossing voor een avontuurlijke vakantie, ver weg van de massa. Hier, in de bergen, tank je immers een flinke dosis Vitamine D, UV en frisse berglucht. Ons eigen Bekker Chalet is rustig gelegen midden in de natuur; in ons dorp zijn amper toeristen, terwijl de beroemde Walliser vierduizenders en de toppen van het Mont Blanc massief aan je voeten liggen. We hanteren maximaal 2 personen per slaap- en badkamer en in en rondom ons huis is er volop ruimte. De Zwitserse liftmaatschappijen hebben strikte hygiënische maatregelen genomen, maar de approach is in veel gevallen mogelijk per e-mountainbike.  Edward heeft afgelopen herfst met succes zijn mountainbike gidsen examen volbracht en mag zich mountainbike gids noemen. Op dit moment werken we met een partner aan een huurpark voor e-mountainbikes.

Mont Blanc in augustus en september

Als je al een tijdje speelt met de gedachte om ooit de Mont Blanc te beklimmen, dan zou dit jaar wel eens een prima plan kunnen zijn. Normaal gesproken is de berg altijd overlopen, maar dit jaar zijn er nog voldoende plekken in de hutten vrij. Vooralsnog is Frankrijk nog dicht voor toerisme van buiten, maar wij plannen onze Mont Blanc beklimmingen in augustus en september en tegen die tijd lijkt het erop dat de grens open is. 

We kiezen er deze zomer voor zoveel mogelijk in het dal te overnachten en als we naar berghutten gaan, dan uitsluitend de gemoderniseerde hutten die goed geventileerd gerund zijn met schoon sanitair. Een aantal Zwitserse hutten met name voldoet aan die eisen. 

Maatwerk in de zomer

Nu de versoepelingen zijn ingezet en de tendens positief is, kunnen we weer volop gaan plannen deze zomer. Pin je vooral niet vast op de programma's die op onze website staan; veel beter is om even contact met ons op te nemen en ons te laten weten wat, hoe lang en met hoe veel personen je graag zou willen doen. We maken dan graag een bel, skype of whatsapp afspraak om te overleggen. Wij maken dan een op maat gesneden programma dat past bij je wensen én de omstandigheden op dat moment. Je kunt absoluut risico vrij boeken; mocht de reis onverhoopt niet door (kunnen) gaan vanwege aangescherpte Corona-maatregelen, dan krijg je je geld terug. Je kunt erop vertrouwen dat onze reizen aan de strengste hygiènische eisen voldoen.

 

Doe ons en jezelf een groot plezier en boek tijdig!

Wat betreft ons winterprogramma 2020/21: het grootste deel van de reizen staat inmiddels online. Het is goed om te zien dat de eerste winterboekingen  beginnen binnen te druppelen. Meer dan ooit doe je ons en jezelf een ontzettend groot plezier als je vroeg boekt; niet alleen profiteer je van een flinke vroegboekkorting, je kunt ook nog gratis en zonder opgave van reden annuleren of omboeken mét cash back garantie tot 1 november. Dat geeft ons de tijd en de mogelijkheid om de groepen zo goed mogelijk samen te stellen en ons programma te finetunen. Bovendien is de kans op gegarandeerd vertrek veel groter omdat we de groepen als het ware om de vroegboekers heen bouwen. Onze capaciteit is immers beperkt en té veel last-minute gasten hebben we afgelopen winter moeten teleurstellen omdat de groepen volgeboekt waren en er geen tijd meer was om te schuiven in de planning.

Heb je geen tijd of budget om een vakantie te plannen? Dan kun je ons altijd steunen met een berichtje, een blijk van waardering op social media of een review op google of Tripadvisor. Uit het oog is zeker niet uit het hart. Blijf gezond en hopelijk tot gauw in de bergen!

++

After a few turbulent and uncertain months, Europe is slowly awakening from its lock-down. The ski season was abruptly suspended mid-March (about midway through our peak season!), But after the first shock, plans were quickly made for next winter. As we always say: those mountains will stay in place! With a few exceptions, everyone has already moved up the trips already booked to next year and we are very grateful for so much understanding and support from our fantastic customers. As we say here: un tout grand MERCI !!

Since May 11, we are allowed to carry out tours again as a Swiss mountain guide agency and tour operator. For the time being, the Swiss (and French) border is still closed and tourists cannot enter the country yet, but the Swiss government's intention is to reopen borders with neighboring and other Schengen countries as from mid-June. The virus has been completely under control here in Switzerland for a few weeks now (in the mountain villages here hardly any Corona has been) and the French border region around Chamonix and the rest of the French Alps has also been classified as a "green zone" by the French. About half of the Swiss mountain huts, like most restaurants, are open again under certain conditions since May 11 and there are hardly any new infections. All sanitary measures will remain in effect this summer and we can easily comply with them in our way of carrying out our trips. In addition, as always, we pay a lot of attention to tasty, healthy and fresh food here in our chalet. Especially in the summer Ilse often cooks with fresh, organic vegetables and herbs from her own garden.

So if you want to avoid the crowds this summer and be healthy and active, mountain sports and mountain biking are the solution for an adventurous holiday, far away from the crowd. After all, here in the mountains, you tank a good dose of Vitamin D, UV and fresh mountain air. Social distancing is even a breeze! Our own Bekker Chalet is quietly located in the middle of nature; there are hardly any tourists in our village, while the famous Valais four-thousanders and the peaks of Mont Blanc are within reach. We use a maximum of 2 people per bedroom and bathroom and there is plenty of space in and around our house. The lift companies have taken strict hygiene measures, but you can even avoid them entirely by taking your approach by e-mountain bike. Edward successfully completed his mountain bike guide exams last fall and may call himself a mountain bike guide, except for a few internships he is currently conducting. We are currently working with a partner on a rental park for e-mountain bikes.

If you've been thinking about climbing Mont Blanc for a while, this year may be a great plan. Normally the mountain is always overflowing, but this year there are still enough places in the huts available. In addition, the new, high-altitude Goûter hut is very spacious with sufficient ventilation and bulkheads between the beds and at the Tête Rousse hut you can choose to stay in a tent if you wish (please note that this can be very cold and you need to bring your own warm sleeping bag).

Due to the many uncertainties in recent months, we had put the bookings for the summer program on the back burner, but from now on we dare to go for it again. Do not pin yourself down to the programs on our website; it is much better to contact us and let us know what, how long and how many people you would like to do. We are happy to make a call, skype or whatsapp appointment to discuss. We then make a tailor-made program that suits your wishes and the circumstances at the time. You can book absolutely risk free; in the unlikely event that the trip cannot be executed due to stricter Corona measures, you will simply receive your money back. You can rest assured that our trips meet the strictest hygiene requirements.

Regarding our winter program: the majority of the trips are already online. It is good to see that the first winter bookings are already starting to trickle in. More than ever, you are doing us a huge favor when you book early; Not only do you benefit from a substantial early booking discount, you can also cancel or rebook with a cash back guarantee until November 1. This gives us the time and opportunity to put together the groups as well as possible and fine-tune our program. Moreover, the chance of guaranteed departure is much greater because we build the groups around the early bookers. After all, our capacity is limited and we had to disappoint too many last-minute guests last winter because the groups were fully booked and there was no time to shift into the planning.

Please know that  you can always support us with a message, a token of appreciation on social media or a review on google or Tripadvisor. Out of sight is certainly not out of mind. Stay healthy and hopefully see you in the mountains soon!

 

Contact us

We spreken Nederlands, we speak english, nous parlons français, wir sprechen Deutsch

info@mountaintravel.ch
www.mountaintravel.ch
Edward Bekker Ski & Alpinisme Switzerland Sàrl
Route d'Emosson 4
Espace Mont Blanc
CH-1925 Finhaut
Valais - Switzerland

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2020 Edwardbekker Sàrl - Website by MV

Black Diamond Care Plus Diamir Ista Julbo La Sportiva MK-skiservice Sbv Tissot VDBS