COVID-19 Update 15 juni 2020

English below - Sinds 11 mei 2020 is het werk als berggids, wandelgids en kliminstructeur weer toegestaan ​​conform het beschermingsconcept van de Zwitserse berg- en skigidsen, waar wij ook deel vanuit maken. 
De berggidsen, wandelgidsen en kliminstructeurs houden zich aan de gedrags- en hygiënevoorschriften van het BundesAmt für Gesundheit (BAG) en zorgen ervoor dat de gasten zich ook aan deze regels houden.

COVID-19 gedragscode voor bergsporters

1. Gezondheid zelfcheck

Alle deelnemers doen een voorlopige gezondheidscontrole. Uitsluitend deelnemers en gidsen die:
- Niet besmet met Covid-19 of er minimaal 14 dagen geleden van zijn genezen
- niet onder medische behandeling staan ​​met betrekking tot een Covid-19-infectie
- geen "Covid 19-vermoedelijke" ziektesymptomen vertonen die nog niet zijn gediagnosticeerd (hoesten, niesen, koorts, verlies van smaak en/of geur)
- geen acute Covid 19-infecties in hun directe omgeving hebben (familieleden, huisgenoten, collega's enz.)

mogen deelnemen aan onze reizen. Bij twijfel dien je je te melden bij je arts of GGD (Nederland) voor een Corona-test en een negatief testresultaat aan ons te overleggen.  

2. Fysiek contact en "social distancing"

Als basis regel dient lichamelijk contact te worden vermeden.
In geval van uitzonderingen, bijvoorbeeld bij een ongeval worden aan de situatie aangepaste voorzorgsmaatregelen genomen (beschermend masker of geïmproviseerd masker, handschoenen)
In Zwitserland geldt een "social distancing" regel van 2 meter die zoveel mogelijk dient te worden gerespecteerd. De afstand kan korte tijd korter zijn dan 2 m zonder aanvullende voorzorgsmaatregelen (bijv. voor de partnercheck).
Als de afstand van 2 m gedurende een lange periode niet kan worden gehandhaafd, worden er voorzorgsmaatregelen genomen die passen bij de situatie (beschermend masker, geïmproviseerd masker, zorg voor contacttracering).

3. Groepsgrootte

Er zijn geen beperkingen meer op de groepsgrootte.
Om mogelijke besmettingsketens op te sporen, moeten de contactgegevens van alle deelnemers minimaal een maand worden bewaard.
                    
4. Accommodatie / maaltijden

Wij overnachten uitsluitend in hotels en hutten, die de naleving van de hygiëneregels kunnen garanderen.
Wat betreft huttenovernachtingen: 

 • Neem je eigen lakenzak en kussensloop mee. Lakenzakken zijn bij ons te koop voor € 15,- per stuk
 • Deel geen eten met medereizigers en drink gewoon uit je eigen fles
 • In de hutten mag je met maximaal 4 personen aan tafel zitten; er is minimaal 2 meter afstand tussen de tafels. Dat betekent dat maaltijden vaak in verschillende "shifts"  worden geserveerd en je tijd aan tafel kan worden beperkt. 
 • Neem je eigen verantwoordelijkheid en open de ramen van de slaapruimtes voor een maximum aan frisse lucht!

Vanwege de strenge hygiène maatregelen is het aantal beschikbare plaatsen in veel hutten zeer beperkt. Het is dus extra belangrijk om tijdig te boeken! 

5. Reizen en transfers

 • Reis voor zover mogelijk met eigen auto, vermijd carpoolen tussen mensen die niet in hetzelfde huishouden wonen
 • Bij gebruik van openbaar vervoer dienen de hygiëne maatregelen te worden gerespecteerd;  dat betekent dat je een masker dient te dragen indien er niet voldoende afstand kan worden bewaard
 • Vul auto's en minibusjes indien mogelijk niet volledig tijdens transfers. Draag een masker als je de afstand niet kunt bewaren.
           

++++

Since May 11, 2020, mountain guides, hiking guides and climbing instructors are permitted again to work with guests.
The mountain guides, hiking guides and climbing instructors adhere to the Federal Office of Public Health FOPH conduct and hygiene regulations and ensure that guests also comply with these rules.

COVID-19 Code of Conduct for mountain sports

1. Health self check

All participants perform a preliminary health check. Only participants and guides who:
- are not infected with Covid-19 or cured from it at least 14 days ago
- are not under medical treatment for a Covid-19 infection
- do not show "Covid 19 suspected" disease symptoms that have not yet been diagnosed (coughing, sneezing, fever, loss of taste and / or smell)
- do not have acute Covid 19 infections in their immediate vicinity (family members, housemates, colleagues, etc.)

may participate in our tours. If in doubt, you should report to your doctor for a Corona test and submit a negative test result to us.

2. Physical contact and social distancing

As a basic rule, physical contact should be avoided.
In case of exceptions, for example in the event of an accident, appropriate precautions are taken (protective mask or improvised mask, gloves)
In Switzerland a social distancing rule of 2 meters is still valid, which must be respected as much as possible. The distance may be shorter than 2 m for a short time without additional precautions (e.g. for the partner check).
If the distance of 2 m cannot be maintained for a longer period of time, precautions are taken to suit the situation (protective mask, improvised mask, provide contact tracking).

3. Group size

There are no more restrictions on the group size.
In order to detect possible contamination chains, the contact details of all participants must be kept for at least a month.

4. Accommodation / meals

We spend the nights exclusively in hotels, lodges and huts, which can guarantee compliance with the hygiene rules.
Regarding mountain huts:

 • Bring your own liner and pillowcase. Liners can be purchased from us for € 15 each
 • Do not share food with fellow travelers and drink from your own bottle
 • You can sit with a maximum of 4 people at the table in the huts; there is a minimum distance of 2 meters in between the tables. This means that meals are often served in different shifts and your time at the table can be limited.
 • Take your own responsibility and open the windows of the sleeping areas for a maximum of fresh air!
 • Due to strict hygiene measures, the number of places available in the huts is very limited. It is therefore extra important to book in time!

5. Travel and transfers

 • Whenever possible, travel by private car, avoid carpooling between people who do not live in the same household
 • Hygiene measures must be observed when using public transport; that means you have to wear a mask if there is not enough distance to keep
 • If possible, do not fill cars and minivans completely during transfers. Wear a mask if you cannot keep the distance.

 

Contact

We spreken Nederlands, we speak english, nous parlons français, wir sprechen Deutsch

info@mountaintravel.ch
www.mountaintravel.ch
Edward Bekker Ski & Alpinisme Switzerland Sàrl
Route d'Emosson 4
Espace Mont Blanc
CH-1925 Finhaut
Valais - Switzerland

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2021 Edwardbekker Sàrl - Website by MV

Black Diamond Care Plus Diamir Ista Julbo La Sportiva MK-skiservice Sbv Tissot VDBS