Blog Edward: Zeven maanden op ski's

English below - Na de extreme föhn van de afgelopen weken, waarin de hele zuidelijke hoofdkam van de Alpen mega veel sneeuw tot wel 3 meter te verwerken kreeg, zijn nu ook de noord- en de westalpen (weer) aan de beurt. Vorige week maakte ik mijn eerste kleine toertochtje in de mellow alpenweides tegenover ons chalet en afgelopen weekend kon ik mijn eerste afdaling pakken in het Grands Montets/Lognan gebied in Argentière/Chamonix. De pistes waren goed geprepareerd en de kommen lekker ingewaaid. Op en direct naast de piste was de sneeuw heerlijk creamy, maar daarbuiten waren nog veel stenen. Perfect voor mijn Völkl RTM 84 all mountain ski’s. De benen voelen goed na al dat mountainbiken van de laatste tijd. Een mooi begin van een lange winter want van november tot ver in mei sta ik bijna dagelijks op de ski’s.

 

Zeven maanden lang skiën lijkt natuurlijk lang. Maar met het vorderen van de winter verandert ook het skiën. Dat is zo gaaf aan deze sport. Snow is alive; de sneeuw is elke dag anders met het verstrijken van de wintermaanden. Grof gezien zijn in de Alpen en Canada december en januari bij uitstek de poedermaanden. Waarbij opgemerkt moet worden dat je niet altijd overal goed kunt skiën omdat er bijvoorbeeld slecht zicht is in de hooggelegen gebieden en de basis dan nog in opbouw is. De gletsjerspleten zijn in die periode ook nog niet genoeg gevuld, dus skiën we dan in lager gelegen gebieden op alpenweides en tussen de bomen. Het zogenaamde treeskiing. Vaak beginnen we niet eerder dan midden januari met de grotere afdalingen op de gletsjer zoals Vallée Blanche en heli-assisted skitouring op de Glacier du Trient.

Off Piste skiën; meer dan poeder alleen!

Voor veel mensen is off piste skiën synoniem voor poederskiën. Maar off piste skiën en freeride is zo veel meer dan dat! Lang niet alle diepsneeuw is lekker te skiën. Zo heb je bijvoorbeeld de beruchte Haagsche Bâggâh Poedâh (bagger poeder). Dit is hele zware, bijna niet te skiën sneeuw.  En vers gevallen sneeuw kan ook snel veranderen in korst of bagger. Soms is ook het lawinegevaar te hoog of de sneeuw buiten de piste slecht en gevaarlijk. Onder dit soort omstandigheden ben je blij dat er ook zoiets als pistes bestaat.

Freeride is zo veel meer dan alleen poeder. Om ultiem te kunnen freeriden heb je écht niet altijd een powderalert nodig! Begrijp me niet verkeerd; natuurlijk is het fantastisch om je in een wolk van lichte sneeuw -de zogenaamde cold smoke- in de fall line naar beneden laten vallen op een steile helling.

Minstens zo verslavend echter is springsnow of cornsnow; een dun laagje zachte boter op een harde onderlaag. Niet te verwarren met papsneeuw (al heb ik, als ik mag kiezen, veel liever slush dan ijs, maar dat terzijde). Nee, de zogenaamde Firnschnee zoals de Duitstaligen dat noemen is een stevige laag sneeuw die goed is doorgevroren in de nacht en waarvan overdag het bovenste laagje opdooit. Die vind je niet alleen in het voorjaar, zoals de naam doet vermoeden.

Een paar winters geleden bijvoorbeeld had het in januari een paar weken niet gesneeuwd. Maar we konden grote hellingen met perfecte corn skiën. Bij springsnow gaat het erom dat je precies de goede zoninstraling hebt op de juiste hellingshoek. Je zoekt dan dus naar de perfecte plek en het precieze moment; the Perfect Moment. In de Alpen luistert dat extreem nauw. Ben je te vroeg, dan zit je op korst of ijs; ben je te laat dan zak je erdoor heen en heb je zware slush en gevaarlijke benenbreker-sneeuw. Soms maakt een meter naar links of naar rechts nét dat verschil uit tussen boterzachte corn of slechte carton

Daarom ben ik ook zo’n fan van de Arctische gebieden in het voorjaar; Noorwegen, IJsland en Zweden. De zon staat lager en gaat vanaf mei niet eens meer onder en de temperaturen zijn lager. Je kunt in één afdaling poeder én springsnow skiën en dat in een immens groot terrein waar ruimte genoeg is voor iedereen om eigen sporen te zetten en de volgende dag weer. Een klimaat en een omgeving die niet te vergelijken zijn met de Alpen. Het is niet voor niets dat het Finse merk Nokian andere winterbanden maakt voor Centraal- en Middeneuropa dan voor Noord- Europa. Maar dat is weer een ander verhaal.

Zeven maanden lang skiën betekent zeven maanden lang uitdagingen én genieten. Mét of zonder poeder!

+++

After the extreme foehn weather of recent weeks, in which the entire southern main ridge of the Alps received a lot of snow up to 3 meters, the northern and western Alps are next to receive a good dump. Last week I made my first small skitour in the mellow alpine meadows opposite our chalet and last weekend I enjoyed my first descents in the Grands Montets / Lognan area in Argentière / Chamonix. The slopes were well prepared and the bowls nicely blown in. The snow was wonderfully creamy on and right next to the slopes, but there were still many stones outside. Perfect for my Völkl RTM 84 all mountain skis. The legs feel good after all the mountain biking lately. A nice start to a long winter, because from November until well into May I ski almost daily.

Skiing during seven months seems pretty long. But as the winter progresses, the skiing also changes. That's so cool about this sport. Snow is alive; the snow is different every day and even every moment of the day. Roughly seen,  December and January are the powder months par excellence in teh Alps and Canada. It should be noted though that you cannot always ski well everywhere because visibility may be poor and the baselayer is still under construction. The glacier crevasses aren't filled-up well enough so we ski in lower areas on alpine meadows and in between the trees;  the so-called treeskiing. We often start no earlier than mid-January with the larger descents on the glacier such as Vallée Blanche and heli-assisted ski tours on the Glacier du Trient.

Off piste skiing; more than just powder skiing!

For many people, off-piste skiing is synonymous for powder skiing. But off piste skiing and freeride is so much more than that! Not all deep snow is good for skiing. For example, you have the infamous dredging powder as we call it. This is very heavy snow which is almost impossible to ski. And freshly fallen snow can also quickly turn into crust or dredge. Sometimes the avalanche hazard is too high or the snow outside the slopes is bad and dangerous. Under such circumstances you are happy that there is such a thing as groomed slopes.

Freeride is so much more than just powder. In order to be able to freeride, you do not always need a powder alert! Do not get me wrong; Of course it is fantastic to take a steep slope in the fall line in a cloud of cold smoke!

But at least as addictive is spring snow or corn snow; a thin layer of soft butter on a hard base. Not to be confused with slush or wet snow (although I, if I may choose, I much prefer slush than ice). No, the so-called Firnschnee as the German-speaking people call it is a solid layer of snow that is well frozen at night and whose top layer thaws during the day. You won't only find it in the spring, as the name suggests.

For example, a few winters ago it had not snowed in January for a few weeks. But we could ski large slopes with perfect corn. With spring snow it's all about having exactly the right sunlight at the right angle. You then look for the perfect place and the precise moment; the Perfect Moment. In the Alps, that listens extremely closely. When you are too early, you ski on crust or ice; if you are too late, you  you have heavy slush and dangerous leg-breaker snow. Sometimes a meter to the left or right makes just that difference between butter-soft corn or bad carton.

That is why I am such a fan of the Arctic in the spring; Norway, Iceland and Sweden. The sun is lower and does not even go down from May on and the temperatures are lower. You can ski powder and spring snow in one huge descent in an immense terrain where there is enough space for everyone to set their own tracks. And again and aigan the next days. A climate and an environment that cannot be compared with the Alps. That's why Finnish brand Nokian makes different winter tires for Central Europe and for Northern Europe. But that is another story.

Seven months of skiing means seven months of challenges and enjoyment. With or without powder!

Contact us

We spreken Nederlands, we speak english, nous parlons français, wir sprechen Deutsch

info@mountaintravel.ch
www.mountaintravel.ch
Edward Bekker Ski & Alpinisme Switzerland Sàrl
Route d'Emosson 4
Espace Mont Blanc
CH-1925 Finhaut
Valais - Switzerland

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2020 Edwardbekker Sàrl - Website by MV

Black Diamond Care Plus Diamir Ista Julbo La Sportiva MK-skiservice Sbv Tissot VDBS