COVID-19 update

English below - Vanaf a.s. maandag 11 mei 2020 is hier in Zwitserland georganiseerde buitensport onder bepaalde voorwaarden weer toegestaan. Dat betekent dat berg- en skigidsen en mountainbike gidsen weer aan de slag mogen. Ook gaan enkele berghutten weer open met speciale hygiène regels. In deze update gaan we nader in op de situatie in de landen waar wij reizen aanbieden.

Zwitserland

Algehele situatie

Net als in Nederland, heeft men in Zwitserland gekozen voor, zoals dat in Nederland wordt genoemd een intellectuele lock-down. Dat betekent dat thuisblijven niet verplicht was, maar sterk werd afgeraden. Individueel buitensporten was altijd toegestaan, mits er twee meter afstand tussen mensen wordt gehouden. Skiën, toerskiën en bergsport was, in tegenstelling tot de andere Alpenlanden, strikt genomen niet verboden maar werd ten zeerste afgeraden, met name ivm de geringe capaciteit in de ziekenhuizen en beperkte (berg)reddingsmogelijkheden. Berg- en skigidsen mochten echter hun beroep niet uitoefenen. Inmiddels is, net als in Nederland en België, de situatie in de ziekenhuizen en op de IC's al weer enige tijd onder controle en sinds 27 april worden ook reguliere medische behandelingen weer opgepakt. Vanaf die datum konden ook de mensen met contactberoepen (met beschermingsmiddelen) weer aan het werk en mochten we dus officiëel weer de bergen in. In Zwitserland gold gedurende de gehele lockdown periode een maximale groepsgrootte van 5 personen (mits op maximaal 2 meter afstand van elkaar) en die maximale groepsgrootte blijft voorlopig van kracht.

Vanaf maandag 11 mei mogen berg- en skigidsen (en mountainbike gidsen) weer aan het werk, mits alle hygièneregels worden gerespecteerd. Ook gaan enkele berghutten weer open en mogen restaurants en hotels onder bepaalde voorwaarden weer open. Vooralsnog blijven echter de Zwitserse landsgrenzen gesloten voor toeristisch verkeer. Uitsluitend mensen met een geldige werk- en/of verblijfsbvergunning of familileden van Zwitserse inwoners worden in Zwitserland toegelaten. Dat betekent dat wij helaas nog geen reizen voor mensen woonachtig buiten Zwitserland mogen/kunnen uitvoeren. 

De gefaseerde versoepeling van de regels gaat een nieuwe fase in op 8 juni. Vanaf dan mogen ook (ski)liften weer draaien, maar zal naar verwachting het dragen van mondkapjes verplicht zijn in de grotere gondels en (berg)treintjes. Wij hopen dat internationaal verkeer uit de Schengen landen dan ook weer zal worden toegelaten, maar dat zal ook afhankelijk zijn van internationale afspraken binnen Europa. Ook zal -indien de situatie op dat moment het toelaat- per 8 juni de maximale groepsgrootte naar verwachting worden uitgebreid tot 10. Meer informatie over de Corona-aanpak in Zwitserland.

Update 13 mei 2020: Gisteravond is bekend gemaakt dat de Zwitserse overheid afspraken heeft gemaakt met buurlanden Duitsland, Frankrijk en Oostenrijk. Er wordt gewerkt aan een opening van de grenzen vanaf medio juni; een exacte datum is nog niet gepubliceerd. De grens met Italië blijft vooralsnog gesloten.

Wat betekent dit in de praktijk?

Voorzichtig durven wij weer plannen te maken voor de toekomst. Reizen vanuit ons chalet voldoen op dit moment al aan de strenge Corona-regels. Wat dat betreft zijn wij er gerust op, dat we gewoon ons winterprogramma - in ieder geval de reizen vanuit ons eigen chalet- kunnen plannen en uitvoeren. Voor ons verandert er dus naar verwachting vrij weinig en hebben én hadden wij al een mooi, Corona-proof product in de vrije natuur en in een omgeving die rustig is met alle ruimte om ons heen. Datzelde geldt voor zomerreizen in Zwitserland vanaf medio/eind juni.

Voor bezoek aan berghutten geldt dat je verplicht je eigen lakenzak en kussensloop moet meenemen en je dient ook zelf desinfecteermiddelen mee te nemen. Maaltijden worden in meerdere services geserveerd (niet allemaal tegelijkertijd), maximaal 4 personen per tafel en minimaal 2 meter afstand tussen de tafels. Over het algemeen geldt in Zwitserland: houd 2 meter afstand van elkaar en indien dit niet mogelijk is, draag een mondmasker evt aangevuld met handschoenen. 

Verder geldt voor alle activiteiten en reizen dat je:

  • geen COVID-19 infectie hebt en indien je deze hebt gehad, al minimaal 14 dagen klachtenvrij bent
  • geen klachten hebt als hoesten, niezen, loopneus, spierpijn of koorts. Je kunt een zelfcheck doen middels deze test. Is je online zelftest positief, dan wordt er verwacht dat je een Corona test laat uitvoeren en in quarantaine gaat.
  • er zich geen acute COVID-19 gevallen in je omgeving (huisgenoten, collega's) bevinden of hebben bevonden in de afgelopen 14 dagen

 

Frankrijk

Algehele situatie

Frankijk heeft zich de afgelopen twee maanden in een strikte lock-down bevonden. Inwoners van Frankrijk mochten uitsluitend in hun eentje en niet verder dan 1 kilometer en maximaal 1 uur van huis mét een geldig document dat je vooraf moest invullen (eerst geprint, later middels een app). Bergbewoners mochten zich ook niet hoger dan 100 meter van hun woonadres verplaatsen, waardoor de bergen dus ook strikt gesloten waren.

Vanaf 11 mei gaan gelukkig de eerste versoepelingen van kracht en mogen mensen zich weer vrij bewegen, weliswaar in een perimeter van 100 kilometer rondom huis. Interregionale verplaatsingen worden ten zeerste afgeraden en mogen uitsluitend plaatsvinden om dringende redenen. Per district gelden strengere of minder strenge maatregelen. Gelukkig bevinden de Alpenregio's zich in de groene, dus vrijere zone. Maar berghutten gaan voorlopig nog niet open in Frankrijk en de grenzen blijven vooralsnog gesloten. 

Het zal spannend worden wat de Franse overheid gaat besluiten mbt internationaal toerisme. Er zijn bronnen die melden dat Macron voornemens is om tot de herfst de grenzen zoveel mogelijk gesloten te houden, andere houden half juli aan als datum. Maar het eea zal natuurlijk afhangen van internationale Europese afspraken die de komende tijd zullen worden gemaakt. meer informatie

Wat betekent dit in de praktijk?

De Mont Blanc ligt in Frankrijk. Reizen naar Frankrijk in Juni wordt kort dag. In juli en de eerste helft van augustus hebben wij sowieso geen Mont Blanc beklimmen gepland omdat het dan meestal te heet en te droog is op de berg om veilig te kunnen klimmen. Pas in de tweede helft van Augustus tot midden/eind September wordt de berg veelal weer geschikter om te beklimmen. Sinds vorig jaar zijn de regels mbt het beklimmen van de Mont Blanc en de reserveringen in de hutten al aangescherpt; een geldige huttenreservering is altijd verplicht en plaatsen reserveren zonder naam en paspoort gegevens van de deelnemers is niet mogelijk. Dat betekent in de praktijk dat wij uitsluitend Mont Blanc beklimmingen kunnen uitvoeren met tijdig gemaakte reserveringen, want de hutten zijn eigenlijk altijd vol. Als de hutten al opengaan dit seizoen, dan zal het aantal beschikbare plaatsen beperkter zijn en de wachtlijst extra lang (ivm eerder geannuleerde reserveringen). De vraag is ook of je überhaupt dit jaar nog naar die drukke Mont Blanc wilt.

Kortom, wil je graag de Mont Blanc beklimmen? Wacht liever en plan je beklimming pas voor 2021. De reizen van dit jaar staan weliswaar nog online op onze website, maar de kans dat ze doorgaan lijkt ons inziens vrij klein. Kies voor de zomer van 2020 liever voor een mooie 4000-er beklimming in Zwitserland bijvoorbeeld. Neem contact met ons op voor overleg; we adviseren je graag.

Scandinavië en IJsland

Het skiseizoen in het hoge Noorden is nog lang niet voorbij! De winter van 2019-2020 was extreem lang én goed in het hoge Noorden. IJsland had zelfs een record jaar. 

IJsland: De grenzen gaan op 15 juni as open voor reizigers uit Europa. De Corona situatie is volledig onder controle, al een paar dagen zijn geen nieuwe besmettingen geconstateerd en het land heeft altijd heel veel getest. Wij overwegen om een mooie klimexpeditie naar IJsland te organiseren deze zomer. Heb je interesse? Neemeem snel contact met ons op!  Meer informatie over reizen naar IJsland

Noorwegen: heeft als een van de eerste Europese landen haar grenzen al in maart gesloten voor internationaal verkeer. Het is onduidelijk wanneer er versoepelingen in de reisregels zullen zijn. Net als in Zwitserland zijn bergsport- en skiactiviteiten voor de Noren mogelijk, maar voor niet-essentiële reizen naar Noorwegen worden buitenlanders geweerd.  Kortom, vooralsnog plannen wij geen reizen naar Noorwegen. Meer informatie over reizen naar Noorwegen.

Zweden: zoals bekend heeft Zweden de soepelste regels van Europa. Het land heeft op geen enkel moment een lockdown gekend, al zijn evenementen verboden en worden strikte hygiène regels en onderlinge afstand gehanteerd én gerespecteerd. In Zweeds lapland is de sneeuw nog altijd fantastisch. Het aantal vluchten naar Zweden is echter beperkt en ook de mogelijkheden om door te reizen naar Lapland zijn zeer gelimiteerd. Een afsluitende skireis naar Zweden wordt daardoor zeer lastig om te organiseren en uit te voeren, helaas.

 

+++

From Monday, May 11, 2020, outdoor sports organized in Switzerland will be permitted under certain conditions. This means that mountain and ski guides and mountain bike guides can get back to work. Some mountain huts also open again with special hygiene rules. In this update we take a closer look at the situation in the countries in which we offer travel.

SWITZERLAND


Overall situation


Switzerland hasn't had a strict lock-down. This means that staying at home was / is not mandatory, but was / is strongly encouraged to stay home as much as possible. Individual outdoor sports were always allowed, provided there is a distance of two meters between people. Skiing, ski touring and mountain sports were, unlike the other Alpine countries, not strictly prohibited, but were strongly discouraged, especially due to the limited capacity in hospitals and limited (mountain) rescue options. Mountain and ski guides were not allowed to practice their profession. Since a couple of weeks the situation in hospitals and IC units has been under control, and regular medical treatments have been resumed since 27 April. From that date, people with contact professions like physiotherapists, hairdressers etc were also able to return to work (with protective equipment). This meant that we were officially allowed again to go into the mountains. In Switzerland, a maximum group size of 5 people was applied throughout the lockdown period (provided that they are more than 2 meters apart) and that maximum group size will remain in force for the time being.

Mountain and ski guides (and mountain bike guides) may return to work from Monday 11 May, provided that all hygiene rules are respected. Some mountain huts also reopen and restaurants and hotels are allowed to reopen under certain conditions. For the time being, however, the Swiss borders will remain closed to tourist traffic. Only people with a valid work and / or residence permit or family members of Swiss residents are allowed in Switzerland. This means that we unfortunately cannot / cannot yet carry out trips for guests from abroad.

The phased relaxation of the rules will enter a new phase on June 6. From then on, cable cars are allowed to run again, but it is expected that wearing face masks will be mandatory in the larger gondolas and (mountain) trains. We hope that international traffic from the Schengen countries will be allowed again, but that will also depend upon international agreements within Europe. Also, if the situation permits it at that time, the maximum group size is expected to be increased to 10. As of 6 June. More information about the Corona approach in Switzerland.

What does this mean in practice?


Carefully we dare to make plans for the future again. Traveling from our chalet the upcoming summer and winter meets the strict Corona rules. In that respect, we are confident that we can simply plan and execute our program - at least the trips from our own chalet. So it is expected that little will change for us and we already have and had a beautiful, Corona-proof product in the wild and in an environment that is quiet with all the space around us.

For visits to mountain huts, you must bring your own liner and pillowcase and you must also bring disinfectants. Meals are served in multiple services (not all at the same time), a maximum of 4 people per table and a minimum distance of 2 meters between the tables. In general in Switzerland: keep 2 meters apart and if this is not possible, wear a mask if necessary supplemented with gloves.

Furthermore, for all activities and travel you must:

  • not have a COVID-19 infection and if you have had it, you have been free of symptoms for at least 14 days
  • have no symptoms such as coughing, sneezing, runny nose, muscle pain or fever. You can do a self check through this test. If your online self-test is positive, you are expected to have a Corona test performed and quarantined.
  • have no acute COVID-19 cases in your environment (family members, housemates, colleagues) in the past 14 days
     

FRANCE


Overall situation


France has been in a strict lockdown for the past two months. French residents were only allowed to leave their homes on their own, no further than 1 kilometer away with a maximum of 1 hour from and a valid document that one had to fill in beforehand (printed first, later using an app). Mountain residents were also not allowed to move higher than 100 altitude meters from their home address, so the mountains were strictly closed.

Fortunately, the first relaxations will take effect from 11 May and people will be allowed to move freely again, albeit in a perimeter of 100 kilometers around the house. Interregional movements are strongly discouraged and should only take place for urgent reasons. 

Stricter or less strict measures apply per district. Fortunately, the Alpine regions are located in the green, thus freer zone. However, mountain huts are not yet opening in France and the borders will remain closed for the time being.

It will be interesting to see what the French government will decide on international tourism. There are sources that Macron plans to keep the borders closed as much as possible until autumn. However, this will of course depend upon international European agreements that will be made in the near future. 

What does this mean in practice?


The Mont Blanc is located in France. Traveling to France in June is virtually out of the question. In July and the first half of August we do not have any Mont Blanc climbs planned anyway because it is usually too hot and too dry on the mountain. Only in the second half of August until mid / late September does the mountain often become more suitable for climbing. Since last year, the rules for climbing Mont Blanc and the reservations in the huts have already been tightened; a valid hut reservation is always required and reservation of places without name and passport details of the participants is not possible. In practice, this means that we can only perform Mont Blanc climbs with reservations made in time, because the huts are actually always full. If the huts open this season, the number of available places will be more limited and the waiting list will be extra long (due to previously canceled reservations).

In short, would you like to climb Mont Blanc? Please wait and plan your ascent before 2021. Although this year's trips are still online on our website, we think the chance that they will continue is rather limited. For the summer of 2020, opt for a beautiful 4000-meter climb in Switzerland, for example. Contact us for consultation; we are happy to advise you.

 

Contact

We spreken Nederlands, we speak english, nous parlons français, wir sprechen Deutsch

info@mountaintravel.ch
www.mountaintravel.ch
Edward Bekker Ski & Alpinisme Switzerland Sàrl
Route d'Emosson 4
Espace Mont Blanc
CH-1925 Finhaut
Valais - Switzerland

Built with HTML5 and CSS3 Copyright © 2021 Edwardbekker Sàrl - Website by MV

Black Diamond Care Plus Diamir Ista Julbo La Sportiva MK-skiservice Sbv Tissot VDBS
This website uses cookies. Learn more
OK